Copyright

De gemeentebesturen van Kortenberg, Bertem en Herent bieden u deze website www.vaccinatiecentrumkortenberg.be, www.vaccinatiecentrumbertem.be en www.vaccinatiecentrumherent.be en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder 'informatie' verstaan de gemeentebesturen alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de gemeentebesturen van Kortenberg, Bertem en Herent of aan de organisaties waaraan zij hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie behoren toe aan de gemeentebesturen van Kortenberg, Bertem en Herent. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het gemeentebestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.